برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر سيد حبيب اله رحمتي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سمينار و روش تحقيق
طرح آزمايشات
طرح آزمايشات
طرح آزمايشات
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
اقتصادعمومي ‌1
اقتصادعمومي‌ 2
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
اقتصادعمومي‌ 2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
1طرح آزمايشات : سه شنبه15:00 تا 19:00
2طرح آزمايشات : سه شنبه15:00 تا 19:00
3طرح آزمايشات : سه شنبه15:00 تا 19:00
4سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
5سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
6اقتصادعمومي ‌1 : دوشنبه15:00 تا 17:00
7اقتصادعمومي‌ 2 : چهارشنبه15:00 تا 17:00
8سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
9سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
10سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
11سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
12سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
13سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه17:00 تا 19:00
14اقتصادعمومي‌ 2 : چهارشنبه15:00 تا 17:00