برنامه کلاسی ترم 972          خانم دكتر پروين صفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
رياضي عمومي2
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرانسيل
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
معادلات ديفرانسيل
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 2
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
رياضي 1
معادلات ديفرانسيل
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
1رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
2رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
3رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
4رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
5رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
6رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
7رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
8رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
9رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
10رياضي عمومي2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
11ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
12ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
13ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
14ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
15ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
16ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
17ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
18ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
19ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
20ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
21ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
22ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
23ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
24ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
25ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
26ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
27ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
28ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
29ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
30ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
31ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
32ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
33ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
34ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
35ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
36ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
37رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
38رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
39رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
40رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
41رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
42رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
43رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
44رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
45رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
46رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
47رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
48رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
49رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
50رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
51رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
52رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
53رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
54رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
55رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
56رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
57رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
58رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
59رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
60رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
61رياضيات مهندسي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
62معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
63معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
64معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
65معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
66معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
67معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
68معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
69معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
70رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
71رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
72رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
73رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
74معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00
75رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
76رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
77رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
78رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
79رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
80رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
81رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
82رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
83رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
84رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
85رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
86رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
87رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
88رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
89رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
90رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
91رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
92رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
93رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
94رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
95رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
96رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
97رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
98رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
99رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
100رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
101رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
102رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
103رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
104رياضي 2 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
105رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
106رياضي 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
107رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
108رياضي 1 : دوشنبه15:00 تا 18:00
109رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
110رياضي 1 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
111معادلات ديفرانسيل : دوشنبه08:00 تا 11:00