رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
2  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
3  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
4  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
5  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
6  کارداني نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
7الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
8الکترونيک کاردان فني برقكاردانيتمام وقت
9  کارداني فني برقكاردانيتمام وقت
10  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
11سيستم هاي کامپيوتري کاردان فني کامپيوتركاردانيتمام وقت
12  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
13  کارداني سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
14  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
15  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
16کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
17معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
18 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
19نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
20سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
21  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
22بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
23  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
24  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
25فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
26  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
27باليني مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
28بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
29  مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
30مخابرات مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
31الکترونيک مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
32کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
33سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
34الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
35نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
36نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
37قدرت مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
38معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
39مخابرات سيستم مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40سيستم هاي کامپيوتري علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41سيستم هاي هوشمند علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48هوش مصنوعي و رباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
53شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
54هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
55الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
56نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
57معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
58ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
59اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
60طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
61قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
62سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
63تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
64سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
65افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
66سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
67هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
68آمار رياضي آماركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
69بهينه سازي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
70آناليز عددي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
71سيستم هاي قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
72شبکه هاي ارتباطي و کامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
73سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
74شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
75محاسبات نرم و هوش مصنوعي علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
76مخابرات مهندسي برق دكتراي تخصصيپژوهش محور
77معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
78مخابرات ميدان و موج مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
79معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
80مخابرات سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
81شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
82تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
83نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
84نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
85سيستم نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
86کنترل وسيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيپژوهش محور
87معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
88آناليز عددي رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
89معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
90الکترونيک مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
91کنترل و سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
92مخابرات مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
93قدرت مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
94بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتراي تخصصيتمام وقت
95جبر رياضيدكتراي تخصصيتمام وقت
96  رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
97آناليز رياضي دكتراي تخصصيتمام وقت
98سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
99کنترل مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
100  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
101  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
102  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
103الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
104نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
105  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
106  سخت افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
107  مهندسي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت