ساير موارد

درمعادلسازي ؛ تعداد واحدهاي عمومي وتربيتي دانشگاهي ملاك محاسبه خواهد بود؛ ونمره گذرانده شده عينا"دركارنامه دانشجو ثبت مي گردد.

به ازاء هر 12 تا 20 واحد درسي پذيرفته شده يك نيمسال تحصيلي از مدت مجاز تحصيل اين قبيل دانشجويان كاسته مي شود ونمرات آنها درمحاسبه ميانگين كل دانشجو منظور خواهد شد.

 اجراي اين مصوبه از طرف دانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي درمورد هر دانشجو موكول به دريافت رونوشت تاييدشده از كارنامه تحصيلي دانشجو است كه از طرف مراكز تربيت معلم رسما" صادر مي شود .