درمورد درس تمرين دبيري 

آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه دوره كارورزي وكارآموزي يا تمرين معلمي رادرتربيت معلم با موفقيت گذرانده اند از گذراندن 3 واحد درس تمرين دبيري از مجموعه دروس تربيتي رشته هاي دبيري دردانشگاه ها وموسسات آموزش عالي معاف اند .