دروس تربيتي 

آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه درآزمون  ورودي دانشگاه ها دررشته هاي دبيري پذيرفته مي شوند اگر دروس روانشناسي  تربيتي ؛ روشها وفنون تدريس ؛ سنجش واندازه گيري ؛ تعليم وتربيت اسلامي ؛  مديريت آموزشي ؛ توليد وكاربردمواد آموزشي ؛ روانشناسي كودكي ونوجواني  واصول وفنون راهنمايي ومشاوره رادرمراكز تربيت معلم با موفقيت گذرانده  اند ؛ مي توانند درامتحان اين دروس كه درابتداي هرنيمسال تحصيلي ؛ توسط  دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط برگزار مي شود ؛ شركت كنند چنانچه طبق  ضوابط امتحاني دانشگاهي درامتحان اين دروس قبول شوند ؛ از گذراندن آنها  دردانشگاه معاف مي شوند.