معادلسازي دروس عمومي 

 آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه از طريق آزمون سراسري دردانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي پذيرفته مي شوند. از گذراندن آن تعداددروس عمومي رشته تحصيلي خود كه معادل آنها درذيل آمده است معاف خواهند بود مشروط به آنكه دروس معادل را هر چند ساعت بانمره 14 وبالاتر درمراكزتربيت معلم گذرانده باشند .

جدول معادلسازي دروس عمومي مراكز تربيت معلم با دروس عمومي دانشگاهي

دروس عمومي مراكز تربيت معلم

واحد

دروس عمومي دانشگاهي

رديف

معارف اسلامي (1)يا جهان بيني اسلامي(1)

2

معارف اسلامي (1)

1

معارف اسلامي (2)يا جهان بيني اسلامي (2)

2

معارف اسلامي(2)

2

ادبيات فارسي وآيين نگارش يا فارسي (1)و2

3

فارسي

3

اخلاق اسلامي يااخلاق وتربيت اسلامي

2

اخلاق وتربيت اسلامي

4

تاريخ تحليلي اسلام

2

تاريخ اسلام

5

انقلاب اسلامي وريشه هاي آن يا تحليلي از انقلاب اسلامي

2

انقلاب اسلامي وريشه هاي آن

6

آشنايي باقران ومتون اسلامي

2

متون اسلامي

7

تربيت بدني يا تربيت بدني (1)و(2)

2

تربيت بدني (1)و(2)

8