بخشنــــامـــه

 

مقررات :

   هر دانشجو موظف‌ است‌ به‌ منظور ثبت‌نام‌ شهريه‌ ثابت‌ و متغير را برابر تعرفه‌ پرداخت‌ نمايد

 در صورت‌ حذف‌ حداكثر 2 درس‌ در زمان‌ مقرر حذف‌ و اضافه‌ - برابر تقويم‌ دانشگاهي‌ هيچگونه‌ وجهي‌ از دانشجو اخذ نخواهد شد
تبصره‌ 1 - حذف‌ اضطراري‌ درس‌ موجبي‌ براي‌ بازپرداخت‌ شهريه‌ مربوط به‌ آن‌ درس‌ نخواهد بود
تبصره‌ 2 - در صورتي‌ كه‌ حذف‌ واحد درسي‌ بنا به‌ مقتضيات‌ واحد دانشگاهي‌ و خارج‌ از اراده‌ دانشجو صورت‌ گيرد تمامي‌ شهريه‌ متغير درس‌ يا دروس‌ حذف‌ شده‌ به‌ دانشجو مسترد مي‌گردد
تبصره 3 - حذف‌ كليه‌ واحدهاي‌ انتخابي‌ در مهلت‌ حذف‌ و اضافهويم‌ دانشگاهي‌، موجب‌ استرداد هشتاد درصد شهريه‌ متغير خواهد بود.
تبصره‌ 4 - پس‌ از مهلت‌ حذف‌ و اضافه‌ استرداد شهريه‌ در صورت‌ حذف‌ كليه‌ واحدهاي‌ انتخابي‌ (حذف‌ ترم‌) امكان‌پذير نخواهد بود
تبصره‌ 5 -دانشجويي‌ كه‌ به‌ استناد راي‌ صادره‌ از كميته‌ انضباطي‌ در هر زمان‌ در طول‌ نيمسال‌ تحصيلي‌ از ادامه‌ تحصيل‌ محروم‌ گردد شهريه‌ پرداختي‌ به‌ او مسترد نخواهد شد

شهريه‌ درس‌معرفي‌ به‌ استاد شامل‌ شهريه‌ متغير آن‌ درس‌ ونصف شهريه‌ ثابت خواهد بود.

حذف‌ درس‌ بر اثر غيبت‌ موجه‌ - موجب‌ بازپرداخت‌ شهريه‌ پرداختي‌ دانشجو، اعم‌ از ثابت‌ و متغير نخواهد بود .

دانشجويي‌ كه‌ از مرخصي‌تحصيلي‌ استفاده‌ مي‌كند، موظف‌ است‌ شهريه‌ ثابت‌ دوره‌ را برابر تعرفه‌ تعيين‌ شده‌ بپردازد .
 حكم‌ انصراف‌ از تحصيل‌ دانشجوبه‌ فاصله‌ 15 روز از تاريخ‌ تسويه‌ حساب‌ صادر خواهد شد
تبصره‌ 1 - هزينه‌ انصراف‌ براساس‌ ذيل‌ محاسبه‌ مي‌گردد نيمسالهاي‌باقيمانده‌= 20 : تعداد كل‌ واحدهاي‌ درسي‌ باقيمانده‌ هزينه‌ انصراف‌= 2شهريه‌ ثابت‌ ‚ نيمسالهاي‌ باقيمانده‌
تبصره‌ 2 -درصد دانشجويان‌ مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ از تقسيم‌ واحدهاي‌ درسي‌ باقيمانده‌ بر 14 قابل‌ محاسبه‌ است‌
تبصره‌ 3 - در صورتي‌كه‌ دانشجويي‌ بيش‌ از دو نيمسال‌ از تحصيل‌ او نگذشته‌ انصراف‌ دهد، هزينه‌ انصراف‌ نخواهد پرداخت‌. (پايان‌ نيمسال‌ دوم‌ تحصيلي‌ 31 تير ماه‌
تبصره‌ 4 -در صورتي‌ كه‌ دانشجويي‌ در فاصله‌ 15 روز از تاريخ‌ تسويه‌ حساب‌ (قبل‌ از صدور حكم‌ انصراف‌) تقاضاي‌ انصراف‌ از تحصيل‌ را باز پس‌ گيرد، 90 درصد وجه‌ پرداختي‌ بابت‌ انصراف‌ به‌ وي‌ مسترد خواهد شد
 دانشجوياني‌ كه‌ به‌ علت‌مقررات‌ آموزشي‌ يا هر علت‌ ديگري‌ از دانشگاه‌ اخراج‌ مي‌شوند از آنان‌ هزينه‌ انصراف‌ دريافت‌ نمي‌شود، مگر اينكه‌ تقاضاي‌ دريافت‌ ريز نمرات‌ دروس‌ گذرانده‌ شده‌ خود را بنمايند كه‌ در اين‌ صورت‌ هزينه‌ انصراف‌ خواهند پرداخت
  دانشجويي که حائز شرايط لازم جهت انتقال باشند در صورت انتقال بايست هزينه انتقال پرداخت که طبق جدول زير محاسبه مي شود

ضرايب هزينه انتقال گروههاي شش گانه
 1 برابر شهريه ثابت نيمسالهاي باقيمانده A واحدهاي دانشگاهي گروه
 0.9 برابر شهريه ثابت نيمسالهاي باقيمانده B واحدهاي دانشگاهي گروه
 0.7 برابر شهريه ثابت نيمسالهاي باقيمانده C واحدهاي دانشگاهي گروه
 0.6 برابر شهريه ثابت نيمسالهاي باقيمانده D واحدهاي دانشگاهي گروه
 0.5 برابر شهريه ثابت نيمسالهاي باقيمانده E واحدهاي دانشگاهي گروه
هزينه ندارد F واحدهاي دانشگاهي گروه

دانشجوي مهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثايت و متغير هر ترم به واحد دانشگاهي مقصد بايد شهريه ثابت آن ترم را به واحد دانشگاهي مبدا و هزينه انتقال موقت را به سازمان مرکزي بپردازد

هزينه معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شد گاني که قبلا دروس را در يکي از واحدهاي دانشگاهي گذرانده اند  براي هر واحد درسي برابر يک سوم شهريه متغير درس مربوط  مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد

should i tell my husband i cheated go i told my husband i cheated
i cheated on my husband with my ex blog.artistamobile.com should i tell my husband i cheated on him