صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5116237آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه220-------------------عمومي
2 5116236آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه120-------------------عمومي
3 5116238آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه320-------------------عمومي
4 5116239آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه420-------------------عمومي
5 5116240آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه520-------------------عمومي
6 5116243آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه820-------------------عمومي
7 5116242آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه720-------------------عمومي
8 5116241آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه620-------------------عمومي
9 5116244آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه1020-------------------عمومي
10 5116253آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه510-------------------عمومي
11 5116252آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه310-------------------عمومي
12 5116251آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه410-------------------عمومي
13 5116249آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه610-------------------عمومي
14 5116248آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه210-------------------عمومي
15 5116247آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه برادران موازي كل دانشگاه110-------------------عمومي
16 5116257آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه910-------------------عمومي
17 5116256آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه810-------------------عمومي
18 5116255آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه710-------------------عمومي
19 5116258آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه1010-------------------عمومي
20 5116259آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه1110-------------------عمومي
21 5116260آشنائي با قرائت و روخواني قرآن كريم ويژه خواهران موازي كل دانشگاه1210-------------------عمومي
22 5116267آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه خواهران موازي كل دانشگاه620-------------------اختياري
23 5116263آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه برادران موازي كل دانشگاه220-------------------اختياري
24 5116264آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه برادران موازي كل دانشگاه320-------------------اختياري
25 5116265آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه برادران موازي كل دانشگاه420-------------------اختياري
26 5116261آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه برادران موازي كل دانشگاه120-------------------اختياري
27 5116266آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه خواهران موازي كل دانشگاه520-------------------اختياري
28 5116268آشنايي با مباني دفاع مقدس ويژه خواهران موازي كل دانشگاه820-------------------اختياري
29 5116273انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) ويژه برادران موازي كل دانشگاه420-------------------عمومي
30 5116272انديشه اسلامي 1 (مبدا و معاد) ويژه برادران موازي كل دانشگاه320-------------------عمومي
1234
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS