صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در ترم تابستان 94-93
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5116536پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) 144130مختلطآقاي دكتر سيد وهاب شجاع الديني پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00پنجشنبه - 14 ( 1394/05/15 ) اختياري
2 5116725پروژه‌ 1460503مختلطآقاي دكتر حميد قديري نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
3 5116723پروژه‌ 1460303مختلطآقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
4 5116724پروژه‌ 1460403مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
5 5116721پروژه‌ 1460103مختلطآقاي دكتر احمد فخاريان نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
6 5116722پروژه‌ 1460203مختلطآقاي مهندس محمدرضا حسن نژاد بي بالان نامشخص00:00 تا 00:00--------اصلي
7 5116820آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ثبت گروه معرفي به استاد توسط سيستم20220---آقاي دكتر ابراهيم صفي خاني نامشخص00:00 تا 00:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
8 5116755آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ثبت گروه معرفي به استاد توسط سيستم20120---آقاي دكتر ابراهيم صفي خاني نامشخص00:00 تا 00:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
9 5116236آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه120مردآقاي رضا عزيز محمدي شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
10 5116238آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه320مردآقاي عنايت امامقلي دوشنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
11 5116237آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران موازي كل دانشگاه220مردآقاي رضا عزيز محمدي سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
12 5116243آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه820زنآقاي عنايت امامقلي سه شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
13 5116242آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه720زنخانم سميه مرداني شنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
14 5116241آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران موازي كل دانشگاه620زنآقاي عنايت امامقلي يكشنبه08:00 تا 14:00چهارشنبه - 11:30 ( 1394/05/14 ) عمومي
15 5116386آز اندازه گيري و مدار 1 محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق307101مختلطآقاي مهندس سيداحمد حاج ميري دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
16 5116200آز مايشگاه فيزيك 1 40201مختلطخانم منيره معصومي شنبه08:00 تا 14:00--------پايه
17 5116201آز مايشگاه فيزيك 1 موازي با دانشکده صنايع40301مختلطخانم منيره معصومي يكشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
18 5116551آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر اين گروه موازي با رشته کامپيوترمي باشد.146201مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00--------اختياري
19 5116550آزمايشگاه ‌معماري ‌كامپيوتر اين گروه موازي با رشته کامپيوترمي باشد.146101مختلطآقاي مهندس رضا عبدالهي يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------اختياري
20 5116368آزمايشگاه الكترونيك 1 محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق312101مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
21 5116371آزمايشگاه الكترونيك 2 محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق310201مختلطآقاي مهندس عليرضا زماني شنبه08:00 تا 13:00 و شنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
22 5116370آزمايشگاه الكترونيك 2 محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق310101مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
23 5116687آزمايشگاه الكترونيك صنعتي محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق303موازي باآزکنترل خطي گ2101مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور جمعه08:00 تا 13:00 و جمعه14:00 تا 18:00--------تخصصي
24 5116571آزمايشگاه تكنيك پالس محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق3091440101مختلطآقاي مهندس محمد رضا نصيري پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00--------تخصصي
25 5116202آزمايشگاه فيزيك 2 50401مختلطخانم فرزانه نورمحمدي شنبه08:00 تا 14:00--------پايه
26 5116203آزمايشگاه فيزيك 2 50501مختلطخانم فرزانه نورمحمدي يكشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
27 5116688آزمايشگاه فيزيك 2 55001مختلطخانم فرزانه نورمحمدي پنجشنبه08:00 تا 14:00--------پايه
28 5116664آزمايشگاه كنترل خطي محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق303201مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور جمعه08:00 تا 13:00 و جمعه14:00 تا 18:00--------اصلي
29 5116374آزمايشگاه كنترل خطي محل برگزاري:دانشکده عمران ط2 اتاق303101مختلطآقاي مهندس روزبه مجاهدپور شنبه08:00 تا 13:00 و شنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
30 5116548آزمايشگاه مدارهاي منطقي اين گروه موازي با رشته کامپيوتر مي باشد.146101مختلطآقاي مهندس مرتضي صادقي يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 18:00--------اصلي
12345678
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS