صفحه اصلی | نقشه سایت | الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات | RSS logo Left
  جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu
گروه های درسی ارائه شده در نیمسال دوم 93-92
   نام دانشکده :  
رشته مربوطه :   
ردیفکد مشخصهنام درسگروهنظریعملیجنسیتنام استادبرنامه زمانیتاریخ امتحاننوع درس
1 5109838پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) 1440130مختلطآقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني دوشنبه15:00 تا 18:00چهارشنبه - 8:30 ( 1393/03/28 ) اختياري
2 5110525پروژه‌ 1441403مختلطآقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني يكشنبه13:00 تا 15:00--------اصلي
3 5110528پروژه‌ 1441503مختلطآقاي مهندس محمدرضا قادري کرکاني دوشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
4 5109794پروژه‌ 1440203مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم يكشنبه19:00 تا 20:00--------اصلي
5 5109820پروژه‌ 1440303مختلطآقاي دكتر حميد رضا رشيدي کنعان شنبه11:00 تا 13:00--------اصلي
6 5110038پروژه‌ 1440903مختلطآقاي دكتر احمد فخاريان يكشنبه11:00 تا 13:00--------اصلي
7 5109862پروژه‌ 1440503مختلطخانم مهندس رضوان عباسي دوشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
8 5109874پروژه‌ 1440603مختلطآقاي مهندس محمد رضا نصيري چهارشنبه11:00 تا 13:00--------اصلي
9 5109875پروژه‌ 1440703مختلطآقاي مهندس محمدرضا نظري کوثر ريزي دوشنبه13:00 تا 15:00--------اصلي
10 5109881پروژه‌ 1440803مختلطخانم مهندس رضوان عباسي شنبه08:00 تا 10:00--------اصلي
11 5109787پروژه‌ 1440103مختلطآقاي مهندس محمدرضا حسن نژاد بي بالان يكشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
12 5110490پروژه‌ 1441203مختلطآقاي دكتر حميد رضا رشيدي کنعان پنجشنبه11:00 تا 13:00--------اصلي
13 5110506پروژه‌ 1441303مختلطآقاي مهندس تورج کريمي مهرآبادي سه شنبه19:00 تا 20:00--------اصلي
14 5110365پروژه‌ 1441003مختلطآقاي مهندس مهران گودرزوندچگيني پنجشنبه08:00 تا 11:00--------اصلي
15 5110428پروژه‌ 1441103مختلطآقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم دوشنبه19:00 تا 20:00--------اصلي
16 5110529پروژه‌ 1441603مختلطآقاي مهندس محمد هم قلم شنبه09:00 تا 11:00--------اصلي
17 5108857آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران820مردآقاي حميد طاهري بشارت پنجشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
18 5108856آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران720مردآقاي ابراهيم صفي خاني شنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
19 5108855آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران620مردآقاي حميد طاهري بشارت پنجشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
20 5108854آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران520مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
21 5108851آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران220مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
22 5108852آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران320مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه14:00 تا 16:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
23 5108867آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران1820مردآقاي حميد طاهري بشارت پنجشنبه18:00 تا 20:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
24 5108850آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران120مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
25 5108853آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه برادران420مردآقاي عنايت امامقلي چهارشنبه16:00 تا 18:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
26 5108866آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1720زنخانم سيده زهرا موسوي يكشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
27 5108865آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1620زنخانم سيده زهرا موسوي يكشنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
28 5108864آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1520زنخانم سيده زهرا موسوي سه شنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
29 5108863آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1420زنخانم سيده زهرا موسوي سه شنبه08:00 تا 10:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
30 5108862آئين زندگي (اخلاق كاربردي) ويژه خواهران1320زنخانم سيده زهرا موسوي دوشنبه10:00 تا 12:00دوشنبه - 11:30 ( 1393/03/26 ) عمومي
12345678910...
Footer آمار بازدیدهاکاربران اينترنتValid XHTMLValid CSS